Art in spatial planning

(for Dutch, scroll down)

 

Where and how can we create room for the unexpected in an overregulated landscape?

What role can art and artists play in researching and disclosing the yet unknown characteristics of place?

How can we reflect place identity in our design process and masterplan?

Experts who ask these questions are looking for a meaningful addition to traditional spatial planning processes. They feel that spatial planning processes are dominated by political en ecomomic forces and they know that place identity can only be experienced by room for intuition, autonomy and adventure in the design process.

I believe that art in public space can reveal place identity best by drawing attention to the site itself. This is why I take up the role of artist-curator: I aim to exhibit the site as environment and to do this I perform artistic research and participative workshops and I design spatial interventions.

In my practice I find the essence of place in its physical memory: phenomena in which people are not present in person, but in traces, time-layers and narratives. My talent lies in the exploration of sites and buildings with a high sensitivity for unknown special characteristics. This is why collaboration is most fruitful when it starts at the beginning of a spatial transformation design process. As every site is unique, I design my interventions site-specifically, inviting the people inhabiting, using and designing the site to participate.

 


 

Waar en hoe kunnen we ruimte voor het onverwachtse creëren in een overgereguleerd landschap?

Welke rol kan kunst spelen in het onderzoek en onthullen van de nog ongeziene bijzonderheden van een plek?

Hoe kunnen we de identiteit van het plangebied zichtbaar en voelbaar maken in het ontwerpproces en masterplan?

Professionals die deze vragen stellen, zijn op zoek naar een betekenisvolle aanvulling op de traditionele werkwijzen in de ruimtelijke ordening. Zij ervaren dat ruimtelijke planprocessen gedomineerd worden door politieke en economische krachten en zij weten dat ruimtelijke identiteit alleen beleefd kan worden door ruimte voor intuïtie, autonomie en avontuur in het ontwerpproces.

Ik geloof dat kunst in de openbare ruimte de identiteit van een plek het beste duidt door de aandacht juist op de plek zelf te richten. Daarom neem ik in mijn projecten in de openbare ruimte bewust een dubbelrol in van kunstenaar en curator: ik wil de plek zelf exposeren en om dat te voer ik onderzoek en workshops uit en ontwerp ik ruimtelijke ingrepen.

In mijn onderzoek vind ik de essentie van een plek in het fysieke geheugen van de plek: fenomenen waarin mensen weliswaar niet persoonlijk, maar wel in sporen, tijdlagen en narratieven aanwezig zijn. Mijn kracht ligt in het verkennen van gebouwen en gebieden met een scherp oog voor nog ongeziene bijzonderheden. Samenwerking is dan ook het meest vruchtbaar als ik vanaf het begin bij een ontwerpproces betrokken ben. Omdat iedere plek uniek is, ontwikkel ik op basis van eigen onderzoek voor ieder vraagstuk een nieuw project waarin zowel de lokale gemeenschap als de ontwerpers uitgenodigd worden om deel te nemen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren