My practice

Walking and mapping

By walking without a map, guided by curiosity and chance, I wander through a building, city or landscape in slow-motion. The slowness and possibility of getting lost makes me feel becoming part of my surroundings and allows for a free perception. By zooming in on human-scale characteristics of a site, I observe overlooked structures, movements and transformations. Interested in how a site is shaped, I interview local people who know what events and forces created the site to collect narratives. In alternative maps, subjective atlases and artist-led walks I share my site-specific perceptions.

 

Environmental art

I believe that art in public space should not distract but rather focus our attention to the space or environment. In my spatial interventions I connect art with (landscape) architecture to disclose the identity of place and its unique characteristics. Rather than imposing others interpretations of the site, my interventions aim to stimulate free thoughts and reflections on the spatial environment. Choices in my designs are based on what I think is needed to reveal the public space in a new way. This means that both addition and removal of an object are possibilities. On one site the design of a walking path can be a great way to reveal the environment, but on another site, the removal of a walking path may be more radical. My interventions are site-specific and change over time. I perform my interventions in abandoned buildings, urban sites and in nature.

 

Drawings and models

My drawings and models are a process of subjectively deciding what is site-specific and what is not. By reducing a space into a 2D or 3D shape, I scan the space as thoroughly and slowly as possible. I draw spaces I can not enter, for instance spaces that do no longer exist or spaces inside objects. My models can take up a 1:1 scale. For me, drawing and model making are ways of entering and documenting inaccessible spaces.

 

Collaborations

From my belief that art has more impact when performed in society, I collaborate with spatial planners, landscape architects, scientists and authorities in their public space projects. In these collaborations we explore the possibilities of art in a critical examination of the political and economic forces that shape our environments. By practicing services as media for art, I aim to keep my art away from non-committal entertainment and create other contexts for art in public space.

 


Verkenningen

Door te wandelen zonder kaart, geleid door nieuwsgierigheid en toeval, dwaal ik in slow-motion door een gebouw, stad of landschap. De traagheid en de mogelijkheid dat ik verdwaal maakt dat ik me onderdeel voel worden van het gebied en er vrij naar kan kijken. Door in te zoomen op de menselijke maat van een plek, observeer ik nog niet geziene structuren, verplaatsingen en transformaties. Vanuit mijn interesse in hoe een plek is ontstaan, interview ik inwoners en anderen die iets weten over wat de plek gevormd heeft. In alternatieve kaarten, subjectieve atlassen en rondleidingen deel ik mijn observaties met het publiek.

 

Omgevingskunst

Ik geloof dat kunst in de publieke ruimte de aandacht op de omgeving zou moeten vestigen in plaats van daarvan af te leiden. In mijn ruimtelijke interventies verbind ik kunst met de (landschaps-)architectuur van de plek om de essentie van de plek beter zichtbaar te maken. In plaats van door anderen bedachte betekenissen van de plek op te leggen aan het publiek, richten mijn interventies zich op een vrije verkenning en interpretatie van de publieke ruimte. Ontwerpkeuzes maak ik op basis van wat ik denk dat nodig is om een gebouw of plek opnieuw beleefbaar te maken. Dat betekent dat toevoeging van een nieuw object niet voor de hand ligt: ook het verwijderen van bestaande objecten beschouw ik als mogelijk kunstwerk. Het ontwerp van een nieuw wandelpad bijvoorbeeld kan op de ene plek een geweldige manier zijn om die plek opnieuw beleefbaar te maken, maar op een andere plek kan juist het verwijderen van een bestaand pad radicaler zijn. Mijn interventies zijn plaatsgebonden en kunnen tijdelijk zijn of veranderen met de tijd. Ik voer mijn interventies uit in verlaten gebouwen en op zelfgekozen plekken in de stad en in het landschap.

 

Tekeningen en modellen

Mijn tekeningen en modellen ontstaan in een proces waarin ik subjectief beslis wat essentieel is voor de ruimte en wat niet. Om een ruimte te reduceren tot 2D of 3D vorm, scan ik de ruimte zo grondig en langzaam mogelijk. Ik teken ruimtes waar ik niet in kan, bijvoorbeeld omdat de ruimte niet meer bestaat of omdat het een ruimte binnenin een object is. Mijn modellen kunnen een 1:1 schaal aannemen. Tekenen en modellen maken zijn voor mij een medium om een niet-toegankelijke ruimte alsnog te betreden en documenteren.

 

Samenwerkingen

Vanuit mijn opvatting dat kunst de meeste impact heeft wanneer het plaatsvindt in de samenleving, werk ik samen met gebiedsontwikkelaars, landschapsarchitecten, wetenschappers en overheden in hun ruimtelijke opgaven. In deze samenwerkingen verkennen we samen de mogelijkheden van kunst in een kritische beschouwing van de politieke en economische krachten die onze openbare ruimten vormen. Door zakelijke diensten juist wel als media voor kunst in te zetten, wil ik mijn kunst uit de vrijblijvendheid houden en nieuwe contexten creƫren voor kunst in het publieke domein.

Bewaren

Bewaren

Bewaren