Artist statement

Ik neem als kunstenaar de positie in van een creatieve activist in de openbare ruimte. Mijn missie is de politieke en commerciële kaders die overheersen in onze omgang met het landschap, uit te dagen, door ruimte te creëren voor verhalen en verborgen betekenissen. Al mijn projecten beginnen met een kort of langer verblijf op de plek, om te kijken en te verkennen als eerste stappen van artistiek onderzoek. 

Specifieke plekken in de stad en in het landschap benader ik in mijn projecten als mogelijke ready-made kunstwerken op zichzelf: het zijn ruimtelijke omgevingen die in voortdurende staat van transformatie zijn en waar tijdlagen zodanig door elkaar heen lopen dat, net als in collages, spannende ruimtes ontstaan door opeenvolgende handelingen van mensen. Zulke omgevingen, waar realiteit vreemder is dan fictie, vragen naar mijn mening niet om een toevoeging, maar om interventies die de plek zelf als kunstwerk openbaren.

In mijn interventies stel ik ontmoeting en uitwisseling tussen inwoners en andere ‘eigenaren’ van de openbare ruimte centraal op basis van collectief artistiek onderzoek en educatieve concepten waarin nieuwe verhalen ontstaan door een directe ervaring van de ruimte. Door bottom-up interventies wil ik het publiek activeren om hun leefomgeving opnieuw te ontdekken en betekenis te geven. Mijn projecten veroorzaken dat verborgen betekenissen van binnen uit de ruimte aan het licht komen en gedeeld worden zodat zij een rol spelen in de verdere ontwikkeling van de plek.

/

As an artist, I take the position of a creative activist in public space. My mission is to challenge the political and economic frameworks from which value and meaning are assigned to public spaces, and to create space for the poetry of the place based on the site’s memory and subjective knowledge. All of my projects start by staying on a specific site for a short or long time, to observe and discover it as first steps of artistic research. My projects are an ongoing research-by-doing on the possibilities of art in collectively reflecting on spatial quality and local identity, and therefore they all evolve around learning how to observe a site otherwise.

In my projects I approach specific urban or rural sites as possible ready-made works of art in themselves: they are spatial environments that are in a constant state of transformation and where layers of time intertwine in such a way that, as in collages, exciting spaces are created by successive actions of people. In my opinion, such environments, where reality is stranger than fiction, do not need an additive object, but ask for artistic public interventions that reveal the place as a work of art.

In my interventions I focus on meeting and exchange between residents and other ‘owners’ of public space based on collective artistic research and educational concepts in which new stories are created through a direct experience of space. Through bottom-up interventions, I aim to activate the public to explore and rediscover their living environment. My projects cause hidden meanings to come to light from within the space and to be shared, so that they are taken into account in the future development of the place.