My practice

Drawings

In my public space based practice, drawing informs my thoughts on space and my research of what is present when people are absent. Therefore, drawing is the one medium I have been practicing consistently. In line with my site-specific pieces, my drawings invite people to explore a silent space, which I made visible by exploring it by myself. The drawing results as a trace of my own movements and migration through the space. 

In my most recent drawings, which came from a desire to create my most silent spaces ever, I no longer depict a site that is somewhere outside of the paper, instead, the paper itself is the space. Here, laws of physics are no longer valid nor limiting my actions. The viewer who keeps exploring will keep discovering the drawn space, which is dark and silent, offering an intimate room for reflection. 


Binnen mijn oeuvre, dat vooral uit projecten op locatie bestaat, staat het tekenen aan de basis van mijn denken over ruimte en mijn interventies in die ruimte. Het tekenen is dan ook een medium dat een vaste plaats in mijn oeuvre inneemt. Net als mijn werk in verlaten ruimtes, laat mijn werk op papier mensen ronddwalen in een verstilde ruimte, die ik zichtbaar heb gemaakt door hen daarin voor te gaan. De tekening ontstaat als spoor van mijn eigen beweging en verplaatsing in de ruimte. 

In mijn meest recente tekeningen, die ontstonden vanuit mijn verlangen naar mijn meest stille ruimtes ooit, verbeeld ik niet langer een ruimte die zich buiten het papier bevindt, maar is het tekenvel zelf een ruimte, die oneindig is en waar natuurkundige of bouwkundige wetten niet gelden. De ruimtes, die in mijn tekeningen zonder vooropgezet plan ontstaan, zijn stil en donker, en bieden de kijker een persoonlijke ruimte voor reflectie en bezinning.

Installations

My site-specific installations are interventions in which I focus the viewer’s attention on the spatial environment where I create them. For me, this is a fundamental difference from sculptural installations, which rather distract one’s attention from the environment by focussing attention to the sculpture itself. In my projects I approach the background as the foreground: the site itself becomes the art work. 

Once minimal, otherwise radical, my artistic choices are always based on my own research of the site. I can choose to add an object as well as to remove existing objects. In both cases my installations reveal hidden traces of historical, ecological and political events that have shaped the site as it is today. My installations themselves are also traces, of my own presence on site, and replace me as a guide by activating the public to follow my trace and explore the site by themselves.


Mijn installaties, die altijd in reactie op de locatie ontstaan, benader ik als interventies die de aandacht vestigen op het landschap of het gebouw waar zij uit ontstaan. Voor mij is dit een fundamenteel verschil ten opzichte van sculpturale installaties, die juist de aandacht op zichzelf vestigen. In mijn projecten benader ik de achtergrond als voorgrond: de plek zelf als kunstwerk. 

Op de ene locatie kies ik, steeds op basis van eigen onderzoek en verkenning van de plek, voor een subtiele ingreep en op de andere juist voor een grootschalige interventie. Ik kan iets toevoegen maar ook iets weghalen. In beide gevallen maken mijn installaties de in de stilte en leegte verborgen sporen van historische, ecologische en politieke gebeurtenissen zichtbaar die het landschap of de ruimte hebben gevormd zoals die vandaag is. Mijn installaties zijn op zichzelf ook een spoor, namelijk van mijn eigen aanwezigheid in de ruimte, en vervangen mij als gids door het publiek te activeren om mijn spoor te volgen en zelf de ruimte te gaan verkennen. 

Research

My projects do not always need to result into a material art piece: the artistic research from which I always begin, often stands alone as an intervention that makes a community discover their living environment in a new way. The participative research generates subjective knowledge on the experience and meaning of a site, that deepens cultural, historical, ecological and psychological data. My methods and proces are never designed in advance, instead, the research develops in a direction in which I follow my curiosity and intuition. Activities I frequently practice are residence, observation, interviewing locals and mapping. 


Het maken van een materieel, fysiek kunstwerk is in mijn praktijk niet vanzelfsprekend: het artistiek onderzoek dat hieraan vooraf gaat, kan op zichzelf staan als interventie in een gemeenschap die die gemeenschap opnieuw doet kijken naar de leefomgeving. Het participatieve onderzoek van ruimtes en plekken in het gebruikte landschap genereren een subjectieve kennis over de beleving en betekenis van de plek, die cultuurhistorische, ecologische en psychologische gegevens verdiept. De stappen en methoden in het onderzoek worden niet vooraf uitgestippeld, maar volgen elkaar op met mijn nieuwsgierigheid als gids. Methodes die vrijwel altijd terugkomen, zijn verblijf, observatie, gesprekken met inwoners en cartografie.