Placemaking

 

(scroll down for English)

Heidi Linck levert als kunstenaar, onderzoeker, docent en adviseur graag een bijdrage aan placemaking die recht doet aan de oorspronkelijke visie van stedenbouwkundige en activist Jane Jacobs. Zij pleitte in de jaren ’60 van de vorige eeuw voor het samen met de inwoners van de stad ontwerpen van uitnodigende openbare ruimtes (The death and life of great American cities, 1961). Placemaking in haar visie was niet draagvlak en imago scheppen voor een al ontwikkeld plan, maar dat plan samen met inwoners en andere gebruikers maken.

Om hierbij vanuit de waarden en betekenis van een specifiek gebouw of gebied te kunnen werken, is het van belang om die eerst met elkaar vast te stellen. Door collectief onderzoek naar de harde en zachte waarden van een plek, legt Heidi Linck een inspirerend en authentiek fundament als basis voor placemaking. Op basis hiervan kunnen vervolgonderzoek en creatieve publieksinterventies worden ontworpen die een blijvende verandering in het gesprek over de toekomst van de plek teweeg brengen. 

Onderscheidend aan haar werkwijze is dat Heidi Linck niet per se uitgaat van iets toevoegen aan de plek zelf, maar aan de manier waarop wij ernaar kijken, om zo samen met inwoners en andere gebruikers van de ruimte van binnenuit tot verrassende ideeën te komen. Deze ideeën bieden radicale alternatieven voor de commercieel en politiek gedreven gangbare planvorming. Het gesprek met omwonenden en andere betrokkenen vindt niet plaats in een zaaltje met post-its, maar buiten, op de locatie waar het over gaat. In plaats van eenmalig instagrammable pop-up vermaak, gaat Heidi Linck liever de diepte in met deelnemers, met wie zij een langdurig contact opbouwt. Hierbij is zij als kunstenaar én academicus in staat om artistiek onderzoek met sociaal-wetenschappelijk onderzoek te combineren en zo kunst, wetenschap en beleid met elkaar te verbinden. 

Concrete voorbeelden van bijdragen aan placemaking zijn:

 • Cartografische subjectieve waardenkaart van een gebouw of gebied
 • Collectief gedragen visueel toekomstbeeld van een gebouw of gebied 
 • Tentoonstelling van het proces en de resultaten van het onderzoek
 • Reisgids voor een gebouw of gebied
 • Collectief ontworpen wandelroute
 • Artistiek concept en advies in de herontwikkeling van een gebouw of terrein

Opdrachtgevers waar Heidi Linck in het kader van placemaking mee samen werkt(e), zijn Provincie Gelderland, diverse gemeentes, Stichting IJsselbiënnale, Wageningen Universiteit, Havenbedijf Rotterdam, Cultuur Oost, Ruimtevolk en Het Instituut Amsterdam.

 

Neem contact op voor een verkennend gesprek over placemaking.

 


 

As an artist, researcher, teacher and consultant, Heidi Linck is open to contributing to placemaking that does justice to the original vision of urban planner and activist Jane Jacobs. In the 1960s she argued for the design of inviting public spaces together with the inhabitants of the city (The death and life of great American cities, 1961).

In order to be able to work with subjective knowledge, meaning and stories of a specific building or area, it is important to generate these first. Through collective research into the hard and soft values ​​of a place, Heidi Linck lays an inspiring and authentic, artistic foundation for placemaking. Based on this, further research and creative public interventions can be designed that will bring about a lasting change in the conversation about the future of a site.

Heidi Linck’s practice is distinctive for that she does not necessarily change the place itself, but the way we look at it, in order to come up with surprising ideas from within a site, together with residents and other users of the place. These ideas often include radical alternatives to the common, commercially and politically driven urban processes of our time. As an artist and academic, Heidi Linck is also able to connect artistic research with social scientific research and to connect art, science and policy.

 • Concrete examples of contribution to Placemaking are:
 • Cartographic subjective map of a building or a site.
 • Collectively supported artistic vision on the future of a building or site
 • Exhibition of the process and the results of the research
 • Travel guide for a building or area
 • Collectively designed walking route

 

Contact Heidi for an exploratory conversation on placemaking.